Chi phí đi làm

Team đi làm vui lòng note chi phí trong form này, không gửi trong group đi làm

10 số đầu trong tên group đi làm VD: 0101202401 Trong đó 8 số đầu là ngày cưới (01012024) 2 số cuối là mã đám cưới (01)

Chi phí 1

Chi phí 2

Chi phí 3

Photographer phụ trách in hình của mỗi đám cưới sẽ nhập phần này
Photographer phụ trách in hình của mỗi đám cưới sẽ nhập phần này