Phiếu yêu cầu thanh toán

Video Editor

STT

Tên Video

Loại video

Phí Edit

Lương edit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thưởng/ Tip

11
12
13
14
15
Tổng số tiền cần thanh toán